Mapowanie kompetencji przynosi wymierne korzyści

Fot. unsplash.com

Zmiany rynkowe oraz wzrost konkurencyjności zmuszają organizacje do nieustannego doskonalenia w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim oraz wykorzystania posiadanego potencjału intelektualnego. Mapowanie kompetencji z punktu widzenia otwartości i dynamiki światowego rynku pracy oraz zmian zachodzących wydaje się być kluczowe dla świadomych organizacji.

Przemyślane inwestowanie w pracowników lojalnych oraz posiadających określone predyspozycje, wiedzę i umiejętności jest niezwykle istotne z perspektywy rozowju organizacji. Procesem który może wspomóc powyższe działania jest mapowanie oparte na kompetencjach.

Kompetencja jest wypadkową wiedzy, umiejętności oraz postaw pracownika niezbędnych do skutecznej i efektywnej pracy. Mapowanie kompetencji jest natomiast procesem identyfikacji kluczowych kompetencji firmowych, grup stanowiskowych oraz osobistych. Jest ono jednym z podstawowych narzędzi identyfikujących kompetencje zawodowe oraz zachowanie danej jednostki w organizacji. Wskazanie mocnych i słabych stron pracownika przy jednoczesnym diagnozowaniu luk kompetencyjnych pozwala na lepsze zrozumienie siebie oraz umożliwia właściwe ukierunkowanie rozwoju zawodowego.

Głównymi powodami, dla których warto stworzyć mapę kompetencji są:

Korzyści dla organizacji:

 • Utożsamia pracowników z wizją, misją firmy oraz kulturą organizacyjną
 • Wspiera realizację celów i strategię organizacji
 • Zwiększa efektywność pracowników poprzez powiązanie z wskaźnikami efektywności
 • Zapewnia lepsze zrozumienie ról i obowiązków na poszczególnych poziomach organizacji
 • Pozwala zarządzać wiedzą w organizacji

Korzyści dla menedżerów:

 • Wprowadza standardy wydajności pracy
 • Diagnozuje luki kompetencyjne w celu działań prorozwojowych
 • Wspomaga projektowanie ścieżek karier
 • Pomaga w zabezpieczeniu potrzeb kompetencyjnych na danym stanowisku pracy
 • Usprawnia procesy rekrutacyjne i zwiększa ich efektywność
 • Wspiera projekty retencji pracowników
 • Usprawnia proces komunikacji dwukierunkowej
 • Zwiększa efektywność szkoleń poprzez powiązanie ich z kluczowymi czynnikami sukcesu
 • Pozwala na obiektywną ocenę pracownika

Korzyści dla pracownika:

 • Określa niezbędne kompetencje wymagane na danym stanowisku
 • Precyzuje cel i rolę stanowiska oraz zakres odpowiedzialności
 • Zapewnia systematyczne podejście do samorozwoju
 • Podnosi satysfakcję z wykonywanej pracy

U podstaw sukcesu organizacji leży doskonalenie kapitału intelektualnego. Warunkiem uzyskania efektywności jest nawiązanie relacji na płaszczyźnie pracodawca-pracownik oraz budowanie atmosfery wsparcia i rozwoju. Podstawą powyższych działań jest natomiast opracowanie mapy kompetencji opartej na zdefiniowanych cechach poszczególnych pracowników. Kompetencje te powinny również odzwierciedlać kierunek rozwoju służący spełnianiu potrzeb zarówno organizacji jak i rynku pracy. Rezultatem procesu mapowania kompetencji są lepsze wyniki procesów HR-owych w organizacji.

Zagraniczne publikacje przywołują szereg korzyści i case study rozwiązanych poprzez wdrożenie powyższych rozwiązań. Badania prowadzone w Polsce od lat wskazują na luki w zakresie modeli kompetencyjnych w rodzimych organizacjach. Czy w Waszych firmach funkcjonują modele i mapy kompetencji? W jaki sposób przekładają się one na efektywność projektów z zakresu zarządzania personelem?

Źródło: R.Yuvaraj (2011), International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 2, Issue 8, August-2011

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *