Empowerment – jak zdobyć zaufanie pracownika?

Fot. unsplash.com

Zaufanie wobec pracownika stanowi jedną z głównych zasad zarządzania. Wszystkie działania organizacji mające na celu pozyskanie i zachowanie wartościowych pracowników powinny się skupić na budowaniu zaangażowania opartego właśnie na zaufaniu. Jedną z metod, która o tym stanowi, jest koncepcja empowerment.

 

Pracownik stanowiąc oś rozwoju dla organizacji, odgrywa ważną i kluczową rolę w ramach wszelkich działań organizacyjnych. Wzrost znaczenia organizacji zależy od właściwego wykorzystania potencjału pracowników. Podstawowym zadaniem organizacji powinno być właśnie stworzenie odpowiedniego środowiska i kultury organizacyjnej opartej na empowerment.

 

Empowerment jest fundamentem świadomego przywództwa poprzez angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji, przejęcia odpowiedzialności za swoje czyny oraz podejmowanie działań z własnej inicjatywy. Empowerment skupia uwagę na wzmocnieniu indywidualnej pozycji pracownika, dzięki czemu intencjonalnie przyjmuje określoną rolę w organizacji. Proces ten pozwala przezwyciężyć niemoc i bezradność wobec własnej sprawczości. Motywacja wewnętrzna i mobilizacja we własnym zakresie daje niesamowitą siłę działania, pozwala na uwolnienie nowych pokładów energii. Poprzez proces transformacji ukierunkowany na samodzielność i decyzyjność, pracownik staje się  bardziej wydajny, lojalny, ma poczucie afiliacji i sprawstwa.

 

Empowerment jest wielowymiarowy, obejmuje każdy aspekt funkcjonowania organizacji, w związku z tym można go rozpatrywać na czterech płaszczyznach. Jego wyjątkowość sprowadza się do tego, że łączy płaszczyznę organizacyjną z płaszczyzną indywidualną związaną ze sferą emocjonalną pracownika.

 

Opracowanie na podstawie Moczydłowska J.M. (2014)

Opracowanie na podstawie Moczydłowska J.M. (2014)

 

 

Jego siła tkwi w zachęcaniu pracowników do kreatywnego działania oraz przyjęcia postawy autonomicznej poprzez przejawianie własnej inicjatywy oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Pracownik funkcjonujący w kulturze empowerment, dzięki przekazaniu mu prawa do autonomii i kontroli działań, przejawia niesamowite pokłady entuzjazmu, energii, jest zaangażowany, zmotywowany.

 

Jakie warunki musi spełnić organizacja, aby stworzyć kulturę wspierającą empowerment?

 

 • znaczenie kapitału ludzkiego
 • otwarta komunikacja
 • transparentność
 • zgoda na autonomię
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie
 • dostęp do informacji
 • elastyczność
 • autonomiczna struktura organizacyjna
 • przywództwo
 • kultura organizacyjna oparta na zaufaniu
 • zarządzanie wiedzą
 • praca zespołowa
 • dostęp do technologii
 • delegowanie decyzyjność
 • udzielanie informacji zwrotnych
 • zgoda na błędy
 • udzielana pomoc
 • świadomość zmian
 • partnerstwo
 • samokontrola
 • klimat innowacyjności

 

 

 

Pracownik, który zostaje obdarzony zaufaniem, przyjmuje świadomie określoną rolę w organizacji, dzięki czemu:

 

 • doświadcza spójności własnych wartości, celów i przekonań z celami organizacji
 • czuje wiarę we własne zdolności i możliwości, zgodne z wymaganiami stawianymi przez organizację
 • dokonuje wyboru, czuje odpowiedzialność, samodzielność i inicjatywę we własnych działaniach
 • ma poczucie wpływu na wyniki strategiczne i operacyjne organizacji.

 

Należy pamiętać, że nie wszyscy pracownicy są gotowi do przyjęcia odpowiedzialności i pracy w tak dynamicznym środowisku. Dotyczy to również kadry zarządzającej, która musi być niezwykle świadoma zachodzących zmian i sposobu postępowania z tak samodzielnymi pracownikami. Skutecznym środkiem zapobiegawczym przy tego typu działaniach jest również nieufność Polaków. Jak pokazują badania, Polska reprezentuje kulturę nieufności. Polscy przedsiębiorcy i pracownicy wykazują brak zaufania właśnie jako największą bolączkę współczesnego biznesu. Ewidentnie jest to obszar zaniedbany przez polskie organizacje. Istnienie związku między zaufaniem a wydajnością i poczuciem zadowolenia powinno być przyczyną przyjrzenia się bliżej wspomnianemu zagadnieniu.

 

W systemie empowerment pracownik i organizacja wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. Stwarza to możliwości do profesjonalizmu na każdym szczeblu decyzyjnym. Pozwala na ciągłe uczenie się i doskonalenie. Jest to doskonały sposób na poprawę wydajności pracowników poprzez wykorzystanie ich kompetencji, potencjału i możliwości. Wyzwala w nich poczucia sprawiedliwości, sprawstwa, a także pozycjonuje jako najważniejsze ogniwo w realizowaniu misji, wizji i celów organizacji. Empowerment przede wszystkim nadaje sens pracy pracowników, sprawia, że jest on dla nich czymś więcej niż formą zarobku.

 

 

Źródło:

Ahmad. Y.M. Areiqat, Ahmad M. Zamil (2011), The Role of Empowerment in Crisis Management in Business Organizations, Asian Journal of Business Management 3 (3): 188-195 2011, 20 sierpnia 2011

Hamid S. (2015), Empowerment as a New Approach in the Management, Proceedings of the International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15_Thai Conference) ISBN: 978-1-941505-22-9 Bangkok, Thailand, 20-22 February 2015 Paper ID: T567

Krawczyk-Bryłka B. (2012), Empowerment – strategia zarządzania oparta na zaufaniu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Vol.10,4 (2012), AR 96059

Moczydłowska J.M. (2014), Empowerment – nowe spojrzenie na aktywowanie potencjału ludzkiego organizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014 | nr 1 | 71-78

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *