Mam talent? Instytut Gallupa twierdzi, że tak

For. unsplash. com

Mam talent? W jakim stopniu posiadany talent kształtuje Ciebie i Twoją pracę? Czym wyróżniasz się na tle współpracowników i kandydatów na rynku pracy? Jak ważne jest określenie indywidualnych talentów pracowników w organizacjach?

Sporo pytań, zacznijmy zatem od początku. Dziś opowiemy Wam o jednym z najbardziej popularnych modeli talentów. Podejście to wypracowane zostało przez Instytut Gallupa, zaś twórcą Modelu CliftonStrenghtsFinder – identyfikującego talenty – jest Donald Clifton. Badacz poświęcił niemal 50-letnią karierę zawodową na analizę mocnych stron pracowników.

W ujęciu twórców Instytutu Gallupa mocna strona jest zdolnością do osiągania wysokich wyników, poprzedzoną określeniem osobistych talentów, uzupełnieniem ich o zdobytą wiedzę i umiejętności oraz odpowiednią postawę w danej sytuacji. Talenty stanowią zatem naturalny potencjał, wzorzec myślenia, odczuwania i zachowania, który w odpowiedni sposób wykorzystany tworzy siłę.

 

Mocna strona = Talent + Wiedza + Umiejętności

 

Instytut przekonuje, że talenty posiadane przez jednostkę są względnie stałe i jest mało prawdopodobne, aby uległy zmianie. Badania Instytutu Gallupa pokazują natomiast że potencjał jest najbardziej niestabilny w okresie dzieciństwa, stabilizuje się w okresie młodzieńczym, natomiast w życiu dorosłym jest naturalnie trwały. Nie oznacza to jednak, że talentów nie można rozwijać w okresie dorosłości. Wręcz przeciwnie bazując na nowej wiedzy czy umiejętnościach i wykorzystując talenty w różnych aspektach życia, można wypracować nowe mocne strony. Bezsprzecznie pewien wpływ na kształtowanie nowych mocnych stron mają również wartości oraz samoświadomość jednostki na poszczególnych etapach życia. Nie mniej jednak naturalne zachowanie, myślenie oraz odczuwanie pozostają takie same.

Analiza mocnych stron możliwa jest poprzez wykorzystanie testu talentów – dostępnego online – Clifton StrengthsFinderTM. Jest to narzędzie oceny niezaburzonej osobowości opierające się na psychologii pozytywnej. Jest to dziedzina psychologii koncentrująca się na mocnych stronach ludzi, pozytywnym myśleniu i emocjach, podnosząc w ten sposób efektywność działań i jakość życia. Bazując na powyższym założeniu Clifton opisał istnienie 34 talentów ogólnych, spośród których 5 wywiera dominujący wpływ na zachowanie i sposób myślenia jednostki.

Talenty zidentyfikowane przez Instytut Gallupa przedstawiają się następująco:

 1. Achiver – Osiąganie – Silne osobowości.

Osoby posiadające powyższy talent motywuje ciągłe zdobywanie i wyznaczanie nowych celów. Charakteryzuje ich nastawienie na wydajność i produktywność. Ich mocną stroną jest wytrwałość i ciężka praca.

 1. Activator – Działacz – Zamieniają myśli w czyn.

Osoby posiadające powyższy talent odczuwają silną potrzebę ciągłego wykonywania kolejnych kroków zbliżających do realizacji założonego celu. Ich mocną stroną jest natychmiastowe działanie.

 1. Adaptability – Adaptacja – Płyną z prądem.

Osoby posiadające powyższy talent są nastawione na bycie tu i teraz, na teraźniejszość. Dobrze odbierają rzeczywistość, a ich mocną stroną jest wysoka zdolność do adaptacji.

 1. Analytical – Analityk – Zbierają, selekcjonują i analizują informacje.

Osoby posiadające powyższy talent potrafią odpowiednio zbierać przesłanki oraz w oparciu o nie wyciągać logiczne wnioski. Ich mocną strona jest myślenie analityczne.

 1. Arranger – Organizator – Grupują działania i dobierają zasoby, aby osiągnąć maksymalną wydajność.

Osoby posiadające powyższy talent w odpowiedni spsób reagują na pojawiające się trudności, ich mocną stroną jest organizacja poszczególnych działań.

 1. Belief – Bezkompromisowość – Wyznają niezmienne wartości.

Osoby posiadające powyższy talent mają silny system wartości wewnętrznych, który definiuje ich życiowe i zawodowe cele. Czują sens i spełnienie, jeśli działają zgodnie z przyjętymi normami postępowania. Ich mocną stroną jest wierność wyznawanym zasadom.

 1. Command – Dowodzenie – Wyznaczają kierunek działania.

Osoby posiadające powyższy talent podejmują decyzje i potrafią przejmować kontrolę. Ich mocną stroną jest przywództwo poprzez zjednywanie ludzi dzięki idei, która wyznacza cel i kierunek działania.

 1. Communication – Komunikatywność – Są dobrymi rozmówcami i prezenterami.

Osoby posiadające powyższy talent potrafią wyrazić myśli odpowiednimi słowami. Ich mocną stroną jest umiejętność słuchania innych.

 1. Competition – Rywalizacja – Odczuwają potrzebę ciągłej rywalizacji i porównywania się do innych.

Osoby posiadające powyższy talent lubią konkurować i zwyciężać. Ich mocną stroną jest ambicja.

 1. Connectedness – Współzależność – Wierzą, że każdy zbieg okoliczności ma swoją przyczynę.

Osoby posiadające powyższy talent ukierunkowane są na wszelkie więzi i relacje między ludźmi i zjawiskami. Ich mocną stroną jest umiejętność budowania relacji, ponieważ czują się częścią większej całości.

 1. Consistency / Fairness – Sprawiedliwość – Charakteryzuje ich bezstronność i uczciwość.

Osoby posiadające powyższy talent traktują wszystkich w ten sam sposób poprzez ustanawianie wspólnych zasad i konsekwentne trzymanie się ich. Ich mocną stroną jest konsekwencja.

 1. Context – Kontekst – Myślą nad teraźniejszością oraz rozpatrują ją w kontekście przyszłości.

Osoby posiadające powyższy talent zakotwiczone są w przeszłości. Interesują się przeszłością i przewidywaniem na jej podstawie przyszłych zdarzeń. Ich mocną stroną jest umiejętność rozumienia kontekstu różnych zależności.

 1. Deliberative – Rozwaga – Cenią sobie bezpieczeństwo.

Osoby posiadające powyższy talent preferują działania pozbawione ryzyka. Ich mocną stroną jest przewidywanie i ograniczanie zasięgu negatywnych konsekwencji działań.

 1. Developer – Rozwijanie innych – Dostrzegają braki i obszary rozwoju w zachowaniu innych ludzi.

Osoby posiadające powyższy talent czerpią satysfakcję z dokonujących się w nich zmian. Ich mocną stroną jest identyfikowanie i rozwijanie potencjału u innych.

 1. Discipline – Dyscyplina – Dobrze się czują w rutynowych działaniach.

Osoby posiadające powyższy talent preferują ściśle określoną strukturę. Ich mocną stroną jest ukierunkowanie na uporządkowane i zaplanowane działania.

 1. Emphaty – Empatia – Potrafią postawić się w sytuacji drugiego człowieka.

Osoby posiadające powyższy talent są empatyczne i relacyjne. Ich mocną stroną jest umiejętność wyczuwania emocji, uczuć, stanów u innych ludzi.

 1. Focus – Ukierunkowanie – Są mistrzami w ustalaniu priorytetów i działań.

Osoby posiadające powyższy talent potrafią znakomicie przewidzieć działania oraz zapewnić, aby były one realizowane zgodnie z ich stopniem ważności przy zachowaniu właściwego kierunku działań. Ich mocną stroną jest koncentracja i podążanie zgodnie z planem.

 1. Futuristic – Wizjoner – Mają wizę.

Osoby posiadające powyższy talent dzielą się swoją wizją i potrafią skupić wokół niej ludzi. Ich mocną stroną jest wyjście poza pewne ramy i schematy oraz umiejętność dostrzegania nowych możliwości i wyznaczania nowych trendów.

 1. Harmony – Harmonia – Wyznaczają obszary do wspólnego porozumienia.

Osoby posiadające powyższy talent charakteryzuje nastawienie na osiągnięcie kompromisu. Ich mocną stroną jest podążanie do konsensusu, tak aby obie strony osiągnęły wzajemne zrozumienie i wygraną.

 1. Ideation – Odkrywanie – Kreatywni.

Osoby posiadające powyższy talent charakteryzuje twórcze myślenie. Wykorzystują w podejściu do problemu niestandardowe rozwiązania. Ich mocną stroną jest umiejętność znajdywania powiązań, które z pozoru wydają się niemożliwe.

 1. Inclusiveness/IncluderIntegracja – Spajają.

Osoby posiadające powyższy talent odczuwają silną potrzebę integracji z innymi ludźmi. Ich mocną stroną jest umiejętność spajania poszczególnych jednostek w grupę.

 1. Individualization – Indywidualizm – Zwracają uwagę na poszczególne cechy każdego człowieka.

Osoby posiadające powyższy talent intrygują różnice pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Ich mocną stroną jest obserwacja.

 1. Input – Zbieranie – Gromadzą i archiwizują zdobyte informacje.

Osoby posiadające powyższy talent ukierunkowane są na pozyskanie oraz przechowanie zdobytych zasobów wiedzy. Ich mocną stroną jest ciekawość, zainteresowanie nowymi rzeczami.

 1. Intellection – Intelekt – Dostrzegają związki przyczynowo-skutkowe.

Osoby posiadające powyższy talent cechuje aktywność intelektualna i chęć podejmowania dyskusji na różne tematy. Ich mocną stroną jest wysoka inteligencja.

 1. Learner – Uczenie się – Cechują ich chęć zdobywania nowej wiedzy.

Osoby posiadające powyższy talent ukierunkowane są na naukę. Sam proces uczenia się, sprawia im przyjemność, zaś ich mocną stroną jest chęć ciągłego doskonalenia się.

 1. Maximizer – Maksymalista – Cechuje ich perfekcjonizm.

Osoby posiadające powyższy talent czerpią satysfakcję z mobilizacji innych ludzi do samorozwoju. Ich mocną stroną jest dążenie do doskonałości.

 1. Positivity – Optymista – Skupiają uwagę na pozytywnej stronie poszczególnych wydarzeń.

Osoby posiadające powyższy talent posiadają optymistyczne nastawienie. Ich mocną stroną jest wyrażanie pozytywnych emocji i zarażanie nimi innych.

 1. Relator – Bliskość – Cieszą ich bliskie relacje z innymi ludźmi.

Osoby posiadające powyższy talent ukierunkowane są na budowanie trwałych związków z innymi. Ich mocną stroną jest współdziałanie oraz dążenie do osiągnięcia wspólnego celu.

 1. Responsibility – Odpowiedzialność – Sumienni i rzetelni, uczciwi i lojalni.

Osoby posiadające powyższy talent realizują działania w oparciu o przejrzyste i uczciwe relacje. Ich mocną stroną jest dotrzymywanie słowa i realizowanie zaplanowanych obowiązków.

 1. Restorative – Naprawianie – Usprawniają i ulepszają.

Osoby posiadające powyższy talent są mistrzami w radzeniu sobie z problemami. Ich mocną stroną jest dostrzeganie niedociągnięć i proponowanie usprawnień.

 1. Self-Assurance – Wiara w siebie – Posiadają wewnętrzne przekonanie, że podążają w dobrym kierunku.

Osoby posiadające powyższy talent w świadomy sposób zarządzają własnym życiem. Ich mocną stroną jest pewność siebie.

 1. Significance – Poważanie – Cechuje ich niezależność i chęć uznania w oczach innych.

Osoby posiadające powyższy talent pragną wyróżnić się , dlatego pracują nad swoim wizerunkiem. Ich mocną stroną jest potrzeba odczuwania poczucia wyjątkowości oraz wzbudzanie szacunku i zaufania.

 1. Strategic – Strateg – Umiejętność dostrzegania różnych alternatyw.

Osoby posiadające powyższy talent posiadają umiejętność analizy oraz wyboru optymalnej spośród dostępnych opcji. Ich mocną stroną jest zdolność do zarządzania trudnymi i skomplikowanymi zadaniami.

 1. Woo – Czar – Uwielbiają poznawać nowych ludzi i zjednywać ich do siebie poprzez wewnętrzny urok.

Osoby posiadające powyższy talent czerpią satysfakcję z przełamywania lodów i nawiązywania nowych kontaktów. Ich mocną stroną jest kultura osobista.

Instytut Gallupa opracowując powyższe talenty kierował się założeniem, że najważniejsza jest identyfikacja swoich predyspozycji, kolejnym aspektem jest natomiast umiejętność wykorzystywania ich w codziennym życiu i pracy zawodowej. Zgodnie z teorią osoby świadome swoich talentów działają efektywniej i częściej odnoszą sukcesy.

Obok świadomości swoich mocnych stron równie ważna jest praca nad samym sobą oraz refleksja nad swoimi słabościami – obszarami do rozwoju. Niestety jest to aspekt, nad którym skupiamy się sami najbardziej oraz nad którym koncentruje się większość firm. Z założenia wszystkie działania wewnątrzorganizacyjne ukierunkowane są na obszary, które pokazują nasze niedoskonałości. Natomiast co mocno podkreślają badacze, słabości należy w pierwszej kolejności określić, a następnie zniwelować do tego momentu w którym nie będą stanowiły ograniczeń dla mocnych stron. Dlatego kluczowe jest skupianie się na linii mocnych, a nie słabych stron.

Dlaczego warto nad sobą pracować? Najważniejszą korzyścią jaką osiągniemy pracując nad dominującymi talentami jest fakt, że mogą one stanowić dźwignię dla drzemiącego w nas potencjału oraz stanowić wartość dodaną dla naszych organizacji.

Świat nie rośnie w siłę, kiedy ukrywasz swoją wartość. Mój sukces służy wszystkim ludziom, a ich sukcesy służą mi. Musimy przestać się bać nie tylko swojego mroku i słabości. Wszyscy powinniśmy zwalczać w sobie lęk przed własnym światłem, własną siłą.

Niech podsumowaniem naszych rozważań nad talentami będzie cytat z książki R.Brett „Bóg zawsze znajdźcie Ci pracę. 50 lekcji jak szukać spełnienia” . Zachęcamy do refleksji i pracy, to skuteczny sposób dla pewnego rozwoju.

Wszystkie osoby zainteresowane wypełnieniem testu oraz chętne do zgłębienia informacji o modelu, zachęcamy do odwiedzenia strony Instytutu.

Źródło: http://strengths.gallup.com

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *